Zwarte kraai

jaarvogel

925 waarnemingen, 9803 vogels

 

Zwarte kraaien zijn zeer algemeen, maar niet talrijk in het Groote Wielengebied. De vogels zijn er het gehele jaar te vinden, maar nooit in grote groepen zoals de Roek. Meestal gaat het om paren, maar het komt ook voor dat kleine groepen niet-territoriale Zwarte kraaien de gezamenlijk rond zwerven op zoek naar voedsel. Ze kunnen in alle landschapstypen hun kostje wel opscharrelen, maar zijn buiten de broedtijd vooral in open en halfopen landschap te zien. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De Zwarte kraai wordt het gehele jaar aangetroffen, maar de aantallen zijn het kleinst in de broedtijd, wanneer het gedrag veel heimelijker is en niet-territoriale kraaien worden geweerd uit de broedterritoria. Kijkend naar de gemiddelde jaarmaxima door de jaren heen, dan valt op dat vanaf eind jaren negentig de aantallen plotseling kelderen van rond de 60-100 naar zo’n 20-40 vogels. Een dergelijke plotselinge afname lijkt niet reëel. De grootste aantallen worden als regel genoteerd tijdens PTT-tellingen (post-transect tellingen), waarbij op 20 telpunten door het gehele gebied heen de vogels geteld worden. Vanaf 1998 zijn deze tellingen die daarvoor in verschillende maanden werden gehouden nog slechts in december gehouden. Meestal echter werden de grootste aantallen niet in december maar in andere maanden rond de winter geteld. Om een reëler beeld te krijgen van de voor- en achteruitgang van de Zwarte kraai rond de Groote Wielen zijn alleen de december-tellingen in beeld gebracht (zie hiernaast).  Daaruit blijkt dat de stand van de Zwarte kraai de laatste tientallen jaren als niet-broedvogel is afgenomen.

Broedvogel

 

Overal waar geboomte voorkomt, kan de Zwarte kraai tot broeden komen. Beide eendenkooien, de bosschages langs de Westerdijk en de boomopslag in de moerassen vormen de belangrijke broedplaatsen. Meestal worden hoge bomen uitgekozen, die veiligst zijn voor (menselijke) verstoring. Het Groote Wielengebied is drie keer in zijn geheel op de soort geïnventariseerd. Opvallend is het niet te verklaren kleine aantal broedparen in 2005. 

 

2000 2005 2010
13 6 12

broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra