foto Jappie Seinstra
Vogels
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorie├źn
Vogels

Op de website vind je alle algemene vogelsoorten die in het Groote-Wielengebied gezien en genoteerd zijn vanaf 1971 tot 2017. Ze zijn gepresenteerd in alfabetische volgorde. Later volgen de schaarse soorten.

Freek Nijland, Wielenwerkgroep

aalscholver
baardmannetje
bergeend
blauwborst
blauwe kiekendief
blauwe reiger
boerenzwaluw
bokje
bontbekplevier
bonte kraai
bonte strandloper
boomkruiper
bosrietzanger
bosruiter
braamsluiper
brandgans
brilduiker
bruine kiekendief
buizerd
ekster
fazant
fitis

fuut
gele kwikstaart
gierzwaluw
goudplevier
grasmus
graspieper
grauwe gans
groenpootruiter
grote bonte specht
grote canadese gans
grote lijster
grote mantelmeeuw
grote zaagbek
grote zilverreiger
grutto
havik
heggenmus
holenduif
houtduif
huismus
huiszwaluw

kauw
keep
kemphaan
kievit
kleine mantelmeeuw
kleine rietgans
kleine zwaan
kluut
kneu
knobbelzwaan
koekoek
kokmeeuw
kolgans
koolmees
koperwiek
krakeend
kramsvogel
kuifeend
kwartel
lepelaar
matkop

meerkoet
merel
nijlgans

nonnetje
oeverloper
oeverzwaluw
ooievaar
paapje
pijlstaart
pimpelmees
putter
regenwulp
rietgors
rietzanger
ringmus
roek
roerdomp
roodborst
scholekster
sijs
slechtvalk

slobeend
smient
snor
sperwer
spotvogel
spreeuw
sprinkhaanrietzanger
staartmees
stormmeeuw
tafeleend
tapuit
tjitftjaf
torenvalk
tuinfluiter
veldleeuwerik
vink
visdief
vlaamse gaai
waterhoen
waterpieper
waterral

watersnip
wilde eend
wilde zwaan
winterkoning
wintertaling
witgatje
witte kwikstaart
wulp
zanglijster
zilvermeeuw
zomertaling
zwarte kraai
zwarte ruiter
zwartkop