Zanglijster

zomervogel, doortrekker

104 waarnemingen, 181 vogels

Eigenlijk worden zanglijsters niet veel waargenomen in het Grote Wielengebied. De vogels houden van wat meer ontwikkelde bosschages met open plekken, tuinen en parken. Die zijn rond de Groote Wielen niet zoveel te vinden. Ze worden vooral gezien in de wat meer boomrijke delen aan de randen van het gebied, in de eendenkooien en moerasbos, en maar zelden in het open land. Tijdens de doortrek, wanneer grotere aantallen aanwezig kunnen zijn, ontsnappen ze vaak aan de aandacht. Ze eten vooral dierlijk spul zoals insecten, pissebedden en slakken.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Door de jaren heen zijn Zanglijsters waargenomen in het Groote Wielengebied. Van een duidelijke trend is niet veel te bespeuren. De meeste waarnemingen worden gedaan tijdens broedvogelinventarisaties en tijdens de najaarstrek in oktober. De grote piek in het aantal waarnemingen in 2010 is afkomstig van de waarnemingen bij broedvogelinventarisaties. In zachte winters zijn er ook enkele malen Zanglijsters gezien. Het grootste aantal van 12 vogels is geteld op 10 oktober 1993. 

Broedvogel

 

De boomrijke randen van het Groote Wielengebied, beide eendenkooien en het moerasbos van de Gelte Herne, dat zijn de plekken waar Zanglijster meestal broeden. Drie keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel op de soort geïnventariseerd. De tamelijk stabiele populatie kan geschat worden op 4-7 broedparen.

 

2000 2005 2010
6 3 5

Broedterritoria in 2010

Ruurd Jelle van der Leij