Witgatje

doortrekker

156 waarnemingen, 352 vogels

 

Witgatjes bezoeken het Groote Wielengebied op doortrek van en naar de Noord-Europese broedgebieden langs rivieren en beken. Het zijn doortrekkers die in zuidelijk Europa en Afrika overwinteren. De vogels zoeken er voedsel, vooral water- en landinsecten om op te vetten voor de verdere trektocht. Bij de Groote Wielen worden ze vooral gezien bij drassige gedeelten en poelen in de Ryptsjerksterpolder en in de Binnemiede en Weeshuispolder, waar ze veelal langs sloten te vinden zijn. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De aantallen waarnemingen van Witgatjes in het Groote Wielengebied vertonen hier en daar wat hiaten. De indruk bestaat dat de aantallen door de jaren heen min of meer op peil zijn gebleven. De meeste waarnemingen zijn gedaan tijdens de nazomer van juli tot september. Het zijn vogels die alweer zijn teruggekeerd uit de broedgebieden. Meestal gaat het om enkele vogels of kleine groepjes. De voorjaarstrek is veel minder duidelijk. Het grootste aantal van 13 Witgatjes is geteld op 16 augustus 1986 tijdens een watersnippentelling. De vogels foerageren veelal in de oeverzones met weinig begroeiing, op plas-drasse graslanden en langs sloten. Gemeenschappelijk slapen, zoals bij sommige andere steltlopers het geval, is, is nooit geconstateerd. De vogels die op de slaapplaatsen geteld worden, zijn hoogstwaarschijnlijk vogels die overdag ook al aanwezig waren. Buiten de trektijden zijn de waarnemingen zeer schaars. 

foto Henny de Groot