Wilde eend

jaarvogel

1633 waarnemingen, 125.028 vogels

 

 

De meest algemene eend van Nederland broedt ook volop in het Groote Wielengebied, waar hij in principe overal te vinden is in graslanden, moeras- en oeverzones en halfopen bosrijk gebied. De  soort is er het gehele jaar door aan te treffen. De vogels eten allerhande voedsel, zowel dierlijk (waterdiertjes) als plantaardig (waterplanten en grassen). In de winter is het lang niet altijd de talrijkste soort en moet hij het vaak afleggen tegen wintersoorten als Smient en Wintertaling. Een deel van de ‘wilde eenden’ heeft kenmerken van andere eendensoorten in zich door kruisingen met gedomesticeerde soorten. Ze worden wel ‘soepeend’ (Anas Unox) genoemd, voor een veganist mogelijk een minder prettige naam.

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De Wilde eend lijkt buiten de broedtijd talrijker dan in de broedtijd. De vogels zijn deels standvogels en vertonen zich buiten de broedtijd in groepen. In de ruiperiode na de broedtijd, wanneer ze niet goed kunnen vliegen, zwemmen de groepjes Wilde eenden vaak dicht langs oeverzones om bij onraad dekking te zoeken in de oevervegetatie. De grootste aantallen worden meestal in de winter geteld. In koude winterperioden kunnen de aantallen Wilde eenden stijgen door vogels uit Noord-Europa die naar West-Europa trekken. Kijkend naar de gemiddelde jaarmaxima, vallen twee dingen op. De aantallen Wilde eenden vóór de eeuwwisseling laten veel grotere schommelingen zien dan daarna, mogelijk door toevoer van noordelijke vogels in koude jaren. Verder valt op dat de aantallen na de eeuwwisseling kleiner zijn dan daarvoor, mogelijk door het ontbreken van koude jaren? Ook landelijk is een achteruitgang vastgesteld. Het grootste aantal van 1195 Wilde eenden is geteld op 21 december 1996 tijdens een zogenaamde PTT-telling (een telling met 20 verschillende telpunten verspreid in het Groote Wielengebied).

Broedvogel

 

De Wilde eend is de enige soort in het Groote Wielengebied die vrijwel overal broedt, als regel op niet te grote afstand van water. De vogels beginnen al vroeg te broeden in maart en april. Het gebied is vier maal op de soort geïnventariseerd. Uit die gegevens wordt niet echt duidelijk of het aantal broedparen sinds de eeuwwisseling is afgenomen. In de Binnemiede en Weeshuispolder heeft de soort zich gehandhaafd.

 

2000 2005 2010 2017
126 90 81 93

Broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Wilde eend (BMP)   (2001  onvolledig geteld)

foto Ruurd Jelle van der Leij