Watersnip

broedvogel, doortrekker

1043 waarnemingen, 22.394 vogels

De Watersnip is een schaarse broedvogel rond de Groote Wielen en een talrijke doortrekker. Ze zijn vooral bekend van hun spectaculaire territoriale vluchten, waarmee ze in de broedtijd met de buitenste staartpennen in duikvlucht een geluid maken als van een lammetje. De vochtige, kruidige graslanden bieden een goed leefgebied. Het broedareaal in Europa omvat grote delen van Noord- en Midden-Europa. De vogels overwinteren in Zuidwest-Europa en Afrika. De vogels zijn gebaat bij een zachte bodem, waar ze met hun lange snavels op de tast zoeken naar wormen, slakjes, kreeftachtigen enz.  

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De gemiddelde jaarmaxima van de Watersnip worden beheerst door de aantallen pleisterende doortrekkers in het Groote Wielengebied, geteld bij gerichte watervogeltellingen en gebiedstellingen van graslanden. Uit de tellingen komt duidelijk naar voren dat de aantallen aanwezige Watersnippen tijdens de voorjaarstrek beduidend kleiner zijn dan tijdens de najaarstrek. Dat bleek ook uit de resultaten van gerichte Watersnip-streekproeftellingen in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de Wielenwerkgroep. De afgelopen vijftig jaar is het aantal doortrekkende Watersnippen sterk afgenomen. Om dit te illustreren: bij 44 tellingen werden 100 of meer Watersnippen geteld; twee daarvan waren van na de eeuwwisseling, 42 van voor de eeuwwisseling. De grootste aantallen Watersnippen werd waargenomen in september 1982 toen in de Ryptsjerksterpolder 1030 vogels werden geteld en op 17 oktober 1981 800 vogels.  

onderzoek

 

In 1982, 1984 en 1986 zijn door de Wielenwerkgroep gerichte Watersnippen-tellingen georganiseerd op basis van steekproeven van gemiddeld 12 ha. in grasland ten westen en ten oosten van de Wielen. Door middel van extrapolatie zijn voor elke telling de aantallen aanwezige Watersnippen geschat. Uit de tellingen bleek dat tijdens de voorjaarstrek het aantal pleisterende Watersnippen in het Groote Wielengebied kon worden geschat op maximaal 300 en tijdens de najaarstrek op ruim 1000. Tijdens de tellingen is ook onderzoek gedaan naar plekken waar de doortrekkende Watersnippen bij voorkeur verbleven. In de zomerpolders bleek 64% van de Watersnippen op het vaak plas-drasse ‘maaiveld’ te verblijven en 32% in greppels en langs sloten. In de drogere winterpolders was dat precies andersom:  24% van de Watersnippen werd aangetroffen op het maaiveld en 64% in greppels en langs sloten met veel hekkelspul (slootschoonsel). Over dit onderzoek verschenen twee artikelen in Limosa: ‘Tellingen van doortrekkende Watersnippen Gallinago gallinago op vochtige graslanden in Friesland’ [Limosa (1990 nr. 3] en ‘Terreinkeuze van pleisterende Watersnippen op vochtige graslanden tijdens de voor- en najaarstrek [Limosa (2017 nr. 3] 

foto Ed van Zoonen

Broedvogel

 

Watersnippen broeden sinds jaar en dag in het Groote Wielengebied. Het overgrote deel van de broedparen huist in de Binnemiede en Weeshuispolder. De vochtige, kruidige veen- en klei-op-veengraslanden vormen in principe een goed broedgebied voor de soort. In de jaren negentig van de vorige eeuw was het aantal broedparen sterk afgenomen door verdrogingseffecten na de instellingen van vaste streefpeilen door het waterschap. Sindsdien heeft het zuidelijk deel van de Binnemiede een eigen waterbeheersing gekregen met hogere peilen en nam het aantal broedparen weer wat toe. De meeste paren broeden tegenwoordig in vochtigste delen van de polders: het zuidelijk deel van de Binnemiede en in de Weeshuispolder rondom de voormalige onderbemaling ‘it Leechfean’. Watersnippen worden geïnventariseerd op geluid en gedrag, waarbij de moeilijk te lokaliseren ‘lammetjes-vluchten’ en de tikkende klokzit- en klokvlucht-roep belangrijke aanwijzingen zijn. Rekening houdend met onderschatting van de moeilijk te inventariseren soort kan de huidige populatie geschat worden op 5-10 broedparen.

Broedterritoria 2010

 

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Watersnip (BMP)

foto Wim Smeets