foto Jouke Vlieger

Waterral

zomervogel en doortrekker

159 waarnemingen, 246 vogels

 

Waterrallen broeden jaarlijks in het Groote Wielengebied, maar ook als doortrekker worden ze regelmatig waargenomen. De vogels huizen in de moerassen en in brede oeverzones van de Wielen.  Ze eten van allerhande klein spul als visjes, kikkers, insecten e.d. maar ook wortelscheuten. De vogels worden door de teller zelden gezien, maar te meer gehoord. Hun gillende roep als van een klein speenvarken is wel het meest bekend. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de broedtijd worden de jaarmaxima van Waterrallen in het Groote Wielengebied voor bepaald door broedende vogels, buiten de broedtijd door ‘blijvers’ en doortrekkers uit Noord- en Midden-Europa. Omdat de soort zo moeilijk op te merken is, zullen de werkelijke aantallen verblijvende Waterrallen veel groter zijn dan de getelde aantallen. De meeste Waterrallen worden geteld in oktober, midden in de najaarstrekperiode. De grootste aantallen Waterrallen zijn geteld op 5 mei 1990 toen 11 territoria werden vastgesteld tijdens een moerasvogelinventarisatie en 8 vogels op 17 oktober 2015, gehoord bij een watervogeltelling. De grote stijging van het aantal waarnemingen vanaf 2016 heeft te maken met trektellingen die sinds dat jaar in de najaarsmaanden worden gehouden bij ‘It Set’ aan het begin van het Sierdswiel. In de rietkragen zijn daar dan steeds wel één of twee Waterrallen te horen. Dat telt aan.

Broedvogel

 

Het inventariseren van Waterrallen is een moeilijke klus. De vogel zijn zeer teruggetrokken en laten niet steeds van zich horen. Broedterritoria worden vastgesteld op basis van alarm- en baltsroepen rond zonsopgang. Uit de beschikbare cijfers blijkt, onder voorbehoud, een gestage afname van het aantal broedparen. Dit zal te maken hebben met de verdroging en verruiging in de sommige moerasgebieden, zoals de Gelte Herne.

2000 2005 2010 2017
14 10 6 3

Broedterritoria 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij