Veldleeuwerik

zomervogel, doortrekker

832 waarnemingen, 9053 vogels

Veldleeuweriken vinden in het Groote Wielengebied een aantrekkelijk leefgebied. Het is een talrijke broedvogel en doortrekker op de kruidige graslanden. Heel opvallend zijn in het voorjaar de talrijke zangvluchten en uitbundige zang van de mannetjes, die nu in de meeste graslanden in Nederland ontbreken. De vogels eten vooral insecten, maar buiten de broedtijd ook wel zaden.  Tijdens de trektijden kunnen tientallen vogels aanwezig zijn, verspreid in kleine groepjes. Je hoort ze vaak beter dan je je ziet.   

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De meeste Veldleeuweriken worden gezien tijdens de broedtijd, wanneer de vogels zeer actief zijn, en tijdens de najaarstrek in september en oktober. De vogels kunnen alleen goed worden geteld wanneer bij een beetje tegenwind de vogels laag vliegen. Het is niet doenlijk om de aantalsontwikkeling van de Veldleeuwerik buiten de broedtijd af te leiden uit de gemiddelde jaarmaxima, die in jaren met een groot aantal gemelde doortrekkers (in september en oktober) bepaald worden door niet-broedvogels en in de overige jaren door waargenomen broedvogels. De opmerkelijke piek in de aantallen wordt veroorzaakt door zeer grote aantallen late trekkers in het najaar van 1996: 1-12-1996 440 vogels en tijdens de voorjaarstrek in februari en maart 1996 maximaal 200 vogels. 

Broedvogel

 

Hoewel de Veldleeuwerik in Nederland de laatste halve eeuw als broedvogel zeer sterk achteruit is gegaan, is daar rond de Groote Wielen niets van te merken. De Veldleeuwerik behoort er tot de meest algemene broedvogels en de aantallen nemen nog steeds toe. Het overgrote deel broedt in de weidevogelreservaten Binnemiede en Weeshuispolder ten westen van de Wielen. De kruidige graslanden vormen een aantrekkelijk leefgebied voor de soort. Van oudsher waren de grootste dichtheden te vinden op de wat hoger gelegen klei-op-veengraslanden langs de Murk, maar de laatste decennia zijn ook de wat lager gelegen veengraslanden goed bezet. In de Ryptsjerksterpolder (venige zomerpolders en zandige delen) hebben nooit veel Veldleeuweriken gebroed.      

 

2000 2005 2010 2017
50 38 39 53

Broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Veldleeuwerik (BMP)

foto Jappie Seinstra