Tureluur

zomervogel

857 waarnemingen, 11.607 vogels

Tureluurs komen voor de waarnemer in april vrij steels in het Groote Wielengebied binnen. Hier en daar zijn enkele vogels of kleine groepjes te zien. De vogels komen uit de winterkwartieren in West-Afrika en Spanje en Portugal. Geleidelijk schakelen ze over van slakjes en kreeftjes en kleine visjes in de natte milieu’s naar wormen en insecten in de kruidige graslanden rond de Groote Wielen. De vogels slapen niet gemeenschappelijk op de slaapplaatsen zoals Grutto en Kemphaan.

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De eerste Tureluurs arriveren in de loop van maart in het Groote Wielengebied. De laatsten worden in juli gezien. Dat betreft vaak vogels die vrij laat met nog niet vliegvlugge jongen in het gebied aanwezig zijn. De gemiddelde jaarmaxima worden gedomineerd door de aantallen die geteld worden bij broedvogelinventarisaties. Op de steltloper-slaapplaatsen slapen wel Tureluurs, maar dat zijn vaak vogels die overdag ook al in gebied aanwezig zijn. Het invliegen van groepen Tureluurs in de avondschemering is vrijwel nooit waargenomen. Bij volledige gebiedstellingen zijn aantallen van 100 of meer vogels slechts twee keer geteld. Op 23 maart 1995 werden 201 Tureluurs geteld bij een ‘PTT’-telling en op 21 maart 1998 113 Tureluurs  bij een watervogeltelling. In maart zijn er bij het afstromen van de zomerpolders veel slikkige plekken aanwezig, waar Tureluurs op af komen.

Broedvogel

 

Tureluurs broeden sinds jaar en dag rond de Groote Wielen. Een blik op de aantallen broedparen in de jaren waarin het Groote Wielengebied in zijn geheel is geïnventariseerd laat zien dat de stand van de Tureluurs gestaag is afgenomen. De meeste vogels broeden tegenwoordig in de Binnemiede / Weeshuispolder met een intensief weidevogelbeheer. In de Ryptsjerksterpolder broeden Tureluurs vrijwel alleen nog in de zomerpolders ‘de Warren’.  Na de broedtijd worden vrijwel geen Tureluurs meer aangetroffen.

 

2000 2005 2010 2017
50 41 34 28

Broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Tureluur (BMP) 

 

foto Jappie Seinstra