Torenvalk

jaarvogel

809 waarnemingen, 1544 vogels

 

De Torenvalk is sinds jaar en dag broedvogel in of dichtbij het Groote Wielengebied en kan het gehele jaar door worden gezien. Vaak wordt de Torenvalk biddend gezien, stil in de lucht om prooien te vangen op de grond. Torenvalken zijn gespecialiseerd in woelmuis-soorten, waarbij de veldmuis het meest gepakt wordt. De vogels jagen vooral in de open delen van het gebied in de Ryptsjerksterpolder en Binnemiede / Weeshuispolder.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het lijkt erop dat de Torenvalk zich sneller herstelde van de slachting door het gebruik van het bestrijdingsmiddel DDT in de jaren zestig van de vorige eeuw dan andere roofvogels.  In elk geval waren de jaarmaxima van de Torenvalk halverwege de jaren zeventig in het Groote Wielengebied al weer op peil. Sindsdien zijn de aantallen Torenvalken die jaarlijks worden gezien met schommelingen tamelijk stabiel. Van 1972 en 1973 zijn geen gegevens voorhanden. De dip rond 1986 is niet goed verklaarbaar. De vogels worden het gehele jaar door gezien, maar in de broedtijd zijn de aantallen het kleinst. De Torenvalk is overwegend standvogel. In de herfst en winter zijn de aantallen het grootst door de aanwas van nabije broedvogels, maar mogelijk ook door noordelijke vogels die hier overwinteren. Het grootste aantal Torenvalken (13) dat geteld is, komt van de NJN tijdens een excursie in januari 1975. Maar meestal worden maximaal 5-10 vogels gezien.

Broedvogel

 

De Torenvalk broedt in de meeste jaren in de nabije omgeving van het Groote Wielengebied in nestkast of boomholte. In het Groote Wielengebied zelf is in de jaren dat een gebiedsdekkende inventarisatie heeft plaatsgevonden alleen in 2010 een broedgeval vastgesteld, in de molen bij de Ryptsjerksterfeart.

 

2000 2005 2010 2017
0 0 1 0

foto Jappie Seinstra