Spreeuw

jaarvogel

821 waarnemingen, 1.779.451 vogels

 

De Spreeuw is na de Kolgans, Brandgans en Smient de talrijkste vogelsoort die in het Groote Wielengebied voorkomt. Het gehele jaar door zijn er Spreeuwen rond de Groote Wielen aanwezig. Spreeuwen zijn alleseters, ze pakken onder meer insecten, zaden en fruit. Overal waar geschikte holtes te vinden zijn kunnen ze broeden. Na de broedtijd schuimen groepen vogels de graslanden af op zoek naar voedsel., regelmatig In sommige jaren slapen er grote groepen in de rietvelden. De soort neemt af in Nederland en de ons omringende landen.  

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het gehele jaar door worden er Spreeuwen rond de Groote Wielen aangetroffen. De grootste aantallen zijn geteld in de periode van oktober tot in februari. Na de de broedtijd sluiten de vogels zich aaneen in groepjes en werven rond op zoek naar voedsel. In de loop van het najaar trekken noordelijke vogels naar onze streken, waardoor de aantallen sterk toenemen. Spreeuwen slapen buiten de broedtijd gemeenschappelijk in (zeer) grote aantallen in geboomte en rietvelden. In het Groote Wielengebied bevinden zich ook  potentiële slaapplaatsen op de rietlanden langs de Rijd  op de voormalige vloeivelden van de melkfabriek en in de moerassen van de Koekoekspetten en Gelte Herne, maar de laatste jaren ook wel in de nabijgelegen Bouwepet. Het is vrij onvoorspelbaar wanneer de slaapplaatsen benut worden. In de winter van 2006/2007 sliepen zeer grote aantallen Spreeuwen in het Groote Wielengebied. Op 14 december werden 160.000 vogels geschat; 29 december 80.000, 11 januari 50.000 en 4 februari 40.000 vogels. De laatste tien jaar sliep het merendeel van de vogels in de nabijgelegen Bouwepet. Maar in 2019 en 2020 werd het Groote Wielengebied in vlagen weer benut als slaapplaats met op 20-11-2020 naar schatting 150.000 vogels. 

Broedvogel

 

Spreeuwen broeden op enkele plekken in het Groote Wielengebied, waar broedholtes aanwezig zijn. Dat kan zijn in de omgeving van bewoning, in nestkasten of onder dakpannen, in oudere bomen langs de Westerdijk of in de eendenkooien. Drie keer is het gebied integraal voor de soort geïnventariseerd. Daaruit blijkt een schommelende populatie van zo’n 10 paren.

 

2000 2005 2010
5 12 7

broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra