Slobeend

jaarvogel

1105 waarnemingen, 56.132 vogels

Slobeenden en Groote Wielen vormen een goede match. Zowel in als buiten de broedtijd is deze overigens niet zo talrijke soort in het Groote Wielengebied te vinden. Met de spatelvormige snavel slobberen de vogels dierlijk en plantaardig (zoetwater)plankton, slakjes en zaden uit het water. Slobeenden leven in vochtige graslanden in de buurt van water. Ze zijn te vinden meren en vaarten, ondergelopen graslanden en moerassige plekken. In het Groote Wielengebied is hun leefgebied volop aanwezig.  

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het gehele jaar kunnen er Slobeenden aanwezig zijn in het Groote Wielengebied. Tijdens de voorjaarstrek in maart en april zijn de aantallen Slobeenden het grootst. De vogels zijn dan vooral de vinden in de langzaam droogvallende zomerpoldergraslanden van de Warren in de Ryptsjerksterpolder. Vele honderden Slobeenden kunnen dan aanwezig zijn, tezamen met andere eenden en steltlopers. In de wintermaanden zijn de aantallen meestal kleiner en zijn de vogels behalve op de ondergelopen graslanden ook te vinden op het open water van de Wielen. De grootste aantallen Slobeenden zijn waargenomen rond begin jaren negentig van de vorige eeuw: op 17 maart 1989 werden 1200 vogels en op 18 maart 1990 werden 1150 vogels geteld.

Broedvogel

 

De Slobeend is altijd een algemene, maar nooit talrijke broedvogel geweest  in de ‘Fryske greiden’. Het leefgebied in het Groote Wielengebied vormt net zo als in andere reservaten en beheersgebieden min of meer een eiland te midden van intensief benut boerenland. Dat doet de stand geen goed. Gelukkig is het leefgebied, vochtige graslanden met water in de omgeving, volop aanwezig. De broedpopulatie is vanaf de jaren negentig achteruitgegaan van zo’n 20 naar 5-7 broedparen rond 2005. Ook landelijk is de Slobeend als broedvogel sterk afgenomen. Nu zit de populatie in de Binnemiede en Weeshuispolder weer wat in de lift na een gedeeltelijk herstel van de waterhuishouding met hogere slootpeilen.  

 

2000 2005 2010 2017
12 7 9 7

Broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Slobeend (BMP) 

 

foto Jappie Seinstra