Roodborst

jaarvogel

389 waarnemingen, 762 vogels

 

Roodborsten zijn het gehele jaar in het Groote Wielengebied te vinden, vrijwel altijd als eenlingen. Vooral langs de randen van het gebied met geboomte en struweel zijn de vogels te vinden. In de open graslanden wagen ze zich doorgaans niet. De fijne bouw van hun snaveltjes wijst er al op dat het insecteneters zijn, maar ook zaden en bessen worden gegeten. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Kijkend naar het verloop van het aantal waarnemingen valt op dat het aantal Roodborsten in het Groote Wielengebied door de jaren heen schommelt zonder dat er sprake is van af- of toename. De meeste waarnemingen van Roodborsten worden gedaan op boomrijke plekken in de maanden oktober tot in met december , wanneer noordelijke vogels zich voegen bij ‘onze’ standvogels. De vogels laten zich horen door te ’tikken’, maar op een mooie dag zingen de Roodborsten af en toe ook. In de winter trekt een deel verder naar het zuiden en is het aantal waarnemingen kleiner. In de broedtijd laten de vogels zich goed horen, maar het aantal territoriale Roodborsten is dan niet zo groot. De grootste aantallen Roodborsten zijn geteld tijdens PTT-tellingen, waarbij vogels geteld worden op twintig plekken langs een route door het Groote Wielengebied: 20 vogels op 29 oktober 1994 en 10 vogels op 29 december 1992. De wat grotere aantallen waarnemingen vanaf 2017 zijn grotendeels te danken aan de trektellingen in voor- en najaar, waarbij altijd wel enkele Roodborsten bij de trekpost worden geteld.

Broedvogel

 

Roodborsten broeden over het algemeen op de grond tussen struweel en geboomte. Ze bevinden zich vaak in de ondergroei, maar hun zang voeren ze uit hoog in de bomen, waar ze hun territoria uitzetten. De Roodborsten in het Groote Wielengebied broeden dan ook vooral op plekken met wat oudere bomen, zoals in de eendenkooien, erfbeplantingen en bosschages langs de Westerdijk. Het aantal broedparen is tamelijk klein ligt zo rond de 5-7. 

 

2000 2005 2010
7 7  5

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij