Roerdomp

jaarvogel 

155 waarnemingen, 177 vogels

 

Voor de meeste mensen is het zien van een Roerdomp een zeldzame gebeurtenis. Zeker in de broedtijd krijg je de vogels in de rietlanden vrijwel nooit te zien. Als je geluk hebt vliegt er een Roerdomp boven de rietpluimen. In de winter bij aanhoudende vorst is de kans wat groter, wanneer de vogels op zoek moeten naar voedsel. Toch zijn er vrij veel waarnemingen, wat vooral te danken is aan het ‘hoempen’ van de mannen, dat duidelijk in de omtrek te horen is. Sinds jaar en dag verblijven er Roerdompen rond de Groote Wielen. Ze leven van kikkers, vis en allerhande waterdieren. Het zijn standvogels, maar bij aanhoudende vorst kan een deel van de vogels zuidwaarts trekken. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

De meeste waarnemingen komen uit de broedtijd, wanneer de mannen roepen, maar ook in wat strengere winters zijn er Roerdompen gezien. Vrijwel alle waarnemingen zijn gedaan in rietlanden en oeverzones langs de Rijd en de Wielen. De grootste aantallen waarnemingen  op één dag zijn: 5 vogels op 3 mei 2014 en 3 vogels op 20 februari 1976. 

Broedvogel

In de meeste jaren broeden er Roerdompen in het Groote Wielengebied. De inschatting is dat de aantallen schommelden tussen 1 en 3 broedparen. Vóór de jaren negentig werd er alleen gebroed in de moeras- en rietlanden van de Koekoekspetten en in het vloeiveld van de (voormalige) melkfabriek langs de Rijd. Rond de eeuwwisseling werd het gehoemp nauwelijks meer gehoord en was broeden zeer twijfelachtig. Met de uitbreiding van het moerasareaal rond de Groote Wielen met overjarig rietland en plekken, waar riet met de voeten in het water staat en natte, open plekken, werd het broeden weer vastgesteld. Roerdomp-territoria zijn onder meer vastgesteld in het moeras langs de Rijd, Wielsicht en in de Kondyken (Binnemiede). Moerassen in de Ryptsjerksterpolder als de Gelte Herne en de Kondyken zijn voor Roerdompen minder aantrekkelijk: te droog, te veel boomslag, te ruig, te weinig waterriet.

2000 2005 2010
0 2  2

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij