Ringmus

jaarvogel

197 waarnemingen, 1306 vogels

 

Ringmussen komen onregelmatig voor aan de randen van het Groote Wielengebied, zowel in als buiten de broedtijd. De vogels broeden in boomholtes, nestkasten of onder dakpannen. Buiten de broedtijd worden de vogels gezien in groepjes in de buurt van behuizing en geboomte. De vogels eten allerhande plantaardig spul, maar vooral in de broedtijd ook insecten. Tegenwoordig is de aanwezigheid van groepen Ringmussen rond de Groote Wielen een zeldzaamheid.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het gehele jaar door kunnen Ringmussen worden waargenomen, maar de grootste aantallen zijn geteld in de maanden na de broedtijd.  De gemiddelde jaarmaxima van de Huismus in het Groote Wielengebied laten zien hoe groot de afname is geweest in de afgelopen 45 jaar. De cijfers worden vrijwel geheel bepaald door de waarnemingen van groepen buiten de broedtijd. In koudere winters kunnen noordelijke en oostelijke Ringmussen naar West-Europa trekken. Het grootste aantal getelde Ringmussen is 80, op 9 december 1973. Na de eeuwwisseling zijn altijd minder dan 10 vogels geteld. Mogelijk is de afname is groter dan in de meer bewoonde of halfopen gebieden in Fryslân, want het Groote Wielengebied is geen optimaal leefgebied voor de Ringmus.

Broedvogel

 

De Ringmus is broedvogel bij de bebouwing en op boomrijke plekken langs de oostelijke en noordelijke rand van het Groote Wielengebied. De vogels broeden in allerlei holtes in wat ouder geboomte of in nestkasten. Hoewel de soort buiten de broedtijd sterk is afgenomen, is het aantal broedparen in de jaren, dat de Ringmus in het gehele gebied is geïnventariseerd, toegenomen. Een mogelijke verklaring daarvoor is lastig te geven, maar de toename komt wel overeen met de groei van de broedpopulatie in sommige delen van Fryslân.

 

2000 2005 2010
1 5 8

foto Ruurd Jelle van der Leij