Rietzanger

zomervogel

477 waarnemingen, 4451 vogels

Sinds jaar en dag is de Rietzanger de talrijkste broedvogel rond de Groote Wielen. Het Groote Wielengebied biedt met haar door riet en moeras omgeven meren, vaarten en plassen een optimaal leefgebied voor deze vogels. ’s Winters verblijven ze in Afrika ten zuiden van de Sahel. Als bij toverslag zijn ze op een dag in april zingend aanwezig in de broedterritoria. De vogels zijn niet te missen door hun gevarieerde, wat krassende zang en korte baltsvluchten boven het riet. Nesten worden gemaakt in het riet, hangend tussen enkele rietstengels. Na de broedtijd trekken de vogels in augustus en september weer terug naar het Zuiden.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het voorkomen van Rietzangers in het Groote Wielengebied is in weerwil van ogenschijnlijke schommelingen tamelijk stabiel. Rietzangers worden eigenlijk alleen in de broedtijd veel waargenomen. Door hun niet te missen zang, baltsvluchten en alarmerende oudervogels is hun aanwezigheid goed vast te stellen. De gemiddelde jaarmaxima vertonen dan ook duidelijke pieken rond de jaren waarin integrale broedvogelinventarisaties hebben plaatsgevonden (1979/80, 2000, 2015, 2010, 2017). In de tussenliggende jaren zijn de vogels er wel, maar worden ze minder gezien. De eerste vogels arriveren in april, de laatste vogels worden gezien of gehoord in augustus. In september zullen er vast wel doortrekkende Rietzangers rond de Groote Wielen verblijven, maar ze worden niet opgemerkt. Het grootste aantal Rietzangers (130) is geteld tijdens een broedvogelkartering op 25 mei 1979. Er zijn vier september-waarnemingen.

Broedvogel

 

Met een broedpopulatie van rond 200 paren is de Rietzanger de talrijkste broedvogel in het Groote Wielengebied. De soort broedt overal waar riet en rietmoeras te vinden zijn. Vooral de 12 km aan oeverzones langs de grillige vormen van de Wielen vormen een optimaal biotoop. De Rietzanger komt overal voor langs de Wielen en vaarten als de Rijd, Ryptsjerksterfeart en Wielhals, maar ook in midden in de moerassen van de Gelte Herne, Kondyken en Koekoekspetten, ook al zijn de dichtheden daar kleiner. De Rietzangers broeden zowel in oeverzones met als zonder als met boompjes. Het gebied is vier keer in zijn geheel op broedvogels onderzocht. Het ziet er naar uit dat de Rietzanger-populatie de laatste 20 jaar wat is afgenomen.

 

2000 2005 2010 2017
226 201 197 182

Broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra