Rietgors

 

zomervogel

713 waarnemingen, 3729 vogels

De Rietgors  is als liefhebber van rietland en moeras-ruigten bij de Groote Wielen van oudsher een talrijke broedvogel. De vogels zijn een groot gedeelte van het jaar in het Groote Wielengebied aanwezig, maar ’s winters is de ontmoeting met een Rietgors een zeldzame aangelegenheid. De vogels nestelen op de grond te midden van de ruigte. Rietgorzen eten in de broedtijd allerhande insecten en spinnen. Buiten de broedtijd worden vooral zaden gegeten. Het mannetje is een markante verschijning hoog in een rietstengel, maar zijn lied valt wat tegen.

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Door de jaren heen is het voorkomen van de Rietgors in het Groote Wielengebied, hoewel schommelend, behoorlijk stabiel. De meeste vogels worden geteld tijdens de broedvogelinventarisaties wanneer vooral zingende en alarmerende vogels de aandacht vragen. Maar ook tijdens de trek kunnen wat grotere aantallen gezien worden, vooral voedsel zoekende groepjes mooi in het zicht op de graslanden. De grootste aantallen Rietgorzen zijn geteld op 14 april 1990 (35 vogels) en op 25 maart 2000 (34 vogels). Na de broedtijd wordt het aantal vogels rond de Groote Wielen langzamerhand kleiner. Er zijn slechts twee winterwaarnemingen van één vogel van lang geleden (december 1974 en januari 1976), beide uit de archieven van de NJN.  

Broedvogel

 

De Rietgors is één van de meest talrijke broedvogels in het Groote Wielengebied en broedt overal waar riet en moerasruigten te vinden zijn. De soort komt overal voor in de oeverzones langs de Wielen en vaarten als de Rijd, Ryptsjerksterfeart en Wielhals, maar ook in de moerassen van de Gelte Herne, Kondyken en Koekoekspetten. Het gebied is vier keer in zijn geheel op broedvogels onderzocht. De broedpopulatie is ongeveer 100 broedparen groot.

 

2000 2005 2010 2017
86 111 98 95

Broedterritoria in 2010

foto Ed van Zoonen