Putter

jaarvogel

217 waarnemingen, 1926 vogels

 

Met de uitbreiding van het areaal van de Putter in de tweede helft van de vorige eeuw, zijn Putters nu ook, zoals het stand- en zwerfvogels betaamt, het gehele jaar door rond het Groote Wielengebied aan te treffen. Ze komen vooral voor houtwallen, laan- en erfbeplantingen. De vogels eten allerhande zaden, die ze overal vandaan halen. Ze doen zich graag te goed aan distelzaden, waarvoor ze regelmatig in groepjes het veld afstropen

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Een blik op de gemiddelde jaarmaxima vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw laat een lang golvend verloop zien. Eind jaren zeventig was de Putter vrij schaars  en nog nauwelijks broedvogel. Begin jaren tachtig werden er vrijwel geen putters meer gezien. Daarna zette een gestage toename in, sterk gestimuleerd door het ontstaan van grote akkerdistel-velden in de Ryptsjerksterpolder na herinrichting en daarop volgende natuurontwikkeling.  Na de broedtijd tot in de winter werden regelmatig groepen Putters gezien die de velden afstroopten voor distelzaden. Rond de eeuwwisseling daalden met de sterke vermindering van het areaal akkerdistels ook aantallen Putters. De laatste tien jaar neemt het aantal Putters weer gestaag toe. De reden daarvan is niet zo duidelijk. De meeste Putters worden waargenomen na de broedtijd tot in januari. De vogels komen dan voor in groepen op zoek naar voedsel. In de broedtijd vallen de groepen uiteen en is het aantal waargenomen Putters het kleinst. Alleen bij broedvogelinventarisaties worden wat meer vogels gezien.
Het grootste aantal Putters  (95) is geteld op 10 oktober 1993, gevolgd door 24 november 2016 toen 65 Putters werden gezien.

Broedvogel

 

De Putter broedt in het geboomte bij woonerven, in beide eendenkooien en in 2010 ook in moerasbos in de Gelte Herne. Mogelijk was het geboomte in de Gelte Herne toen ontwikkeld genoeg om voor Putters aantrekkelijk te zijn. Over het huidige aantal broedparen Putters in het Groote Wielengebied is onvoldoende informatie

 

2000 2005 2010
2 2 6

broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra