Meerkoet

jaarvogel

1504 waarnemingen, 191.625 vogels

 

Overal waar sloten zijn, oeverzones langs meren en vaarten en zompig moerasland kunnen Meerkoeten tot broeden komen in het Groote Wielengebied. Na de broedtijd en het opgroeien van de kuikens blijven de vogels zich ophouden in de omgeving waarna ze zich, wanneer het najaar vordert en de winter zich aandient, aaneensluiten tot grote groepen. De vogels duiken naar waterplanten en grazen op de graslanden, maar altijd zo dat ze bij onraad snel het open water op kunnen vluchten van de Wielen en grotere vaarten. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Kijkend naar de gemiddelde jaarmaxima valt op dat, zij het met een soort langzame golfbeweging, de winteraantallen van de Meerkoet langzaam afgenomen zijn. Werden in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog regelmatig meer dan 1000 vogels geteld, tegenwoordig worden meestal niet meer dan 500 vogels aangetroffen. Na de broedtijd sluiten steeds meer vogels zich aaneen en trekken ook Meerkoeten uit de omgeving het Groote Wielengebied in. Middenin de winter zijn de aantallen het grootst. De vogels verblijven op de ondergelopen zomerpolders in de Ryptsjerksterpolders en langs de oevers van de Wielen en grote vaarten als Ryptsjerksterfeart, Wielhals en Murk. Eind maart, begin april vallen de groepen uiteen en gaan de vogels huns weegs. Op 3 december 1972 en 22 februari 1981 werden de grootste aantallen Meerkoeten geteld: 1400.

Broedvogel

 

Meerkoeten broeden sinds jaar en dag in het Groote Wielengebied. De nesten worden gemaakt in oevervegetatie van sloten, vaarten en meren. Soms ook wel bovenop platgeslagen vegetatie in zompig moerasland. Vaak wordt twee keer na elkaar gebroed. Het aantal territoria loopt langzamerhand terug, met name in de graslanden van de Binnemiede en Weeshuispolder.  

2000 2005 2010 2017
78 59 67 46

Broedterritoria 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Meerkoet (BMP)

 

foto Jappie Seinstra