Lepelaar

zomergast, doortrekker

136 waarnemingen, 499 vogels

 

Sinds enkele tietallen jaren bezoeken Lepelaars het Groote Wielengebied, vooral tijdens de voor- en najaarstrek. De vogels worden aangetroffen bij de (opdrogende) zomerpolders en andere plas-drasse plekken en poeltjes in de Ryptsjerksterpolder. De Lepelaars rusten en foerageren er. 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Pas vanaf het einde van de vorige eeuw zijn Lepelaars met enige regelmaat in het Groote Wielengebied te zien. Dit viel samen met de vorming en uitbreiding van broedkolonies op de Waddeneilanden, mede gestimuleerd door vossenpredatie van een aantal kolonies elders in Nederland. De Lepelaars zijn vooral aanwezig gedurende de voorjaartrek in maart en in de nazomer na de broedtijd. De zomerwaarnemingen betreffen waarschijnlijk jonge vogels die nog niet aan het broedproces deelnemen of volwassen vogels die geen succes hebben gehad met broeden. De vogels foerageren in de zomerpolders, in poelen en op plas-drasse plekken.  

foto Jappie Seinstra