Kuifeend

jaarvogel

1255 waarnemingen, 22.950 vogels

 

De Kuifeend is al heel lang een vertrouwde verschijning rond de Groote Wielen. De vogels broeden er in de oeverzones van graslanden en moerassen. Ook als trekvogel en wintergast is de soort present en vaak te vinden op de meertjes en ondergelopen graslanden, waar ze duiken naar dierlijk en plantaardig voedsel. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Rond de winter worden vaak de grootste aantallen Kuifeenden geteld in het Groote Wielengebied. De aantallen laten vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw een gestadige toename zien, maar sinds 2006 zit de klad er in en dalen de aantallen Kuifeenden vrij sterk. In het decennium rond de eeuwwisseling waren aantallen van 100-200 vogels geen uitzondering. De in Nederland verblijvende aantallen Kuifeenden zijn de laatste 45 jaar tamelijk stabiel tot licht afnemend. Naar de oorzaken achter de daling rond de Groote Wielen kunnen we slechts gissen, verandering in de voedselsituatie, verlegging van de winterkwartieren? Het grootste aantal Kuifeenden is van 28 november 2006, toen 208 vogels werden geteld.

Broedvogel

 

De Kuifeend heeft als broedvogel de afgelopen 45 jaar een tamelijk stabiel populatie gekend. De soort broedt zowel in de Ryptsjerksterpolder als in de Binnemiede / Weeshuispolder. Mogelijk wordt het aantal broedparen enigszins onderschat, omdat de soort tamelijk laat in de loop van mei met broeden begint. De vogels broeden vaak in (uitgetrapte) slootkanten, waar de maaimachine niet komt.

2000 2005 2010 2017
19 26 20 17

Broedterritoria 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Kuifeend (BMP)

 

foto Ruurd Jelle van der Leij