Krakeend

jaarvogel

1092 waarnemingen, 23.542 vogels

 

Er zijn soorten die in de loop van de tijd zeer sterk toenemen, omdat ze een nieuw leefgebied ‘ontdekken’. De Krakeend is zo’n beest. In één mensengeneratie hebben ze  vanuit moerasgebied ook de graslanden veroverd. Voordeel is dat ze broeden in ruige slootkanten en oevervegetaties, waar maaimachines minder vaak komen. Begin jaren zeventig was de Krakeend in het Groote Wielengebied een tamelijk zeldzame verschijning. Dat is nu geheel anders.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Een blik op de gemiddelde jaarmaxima laat zien hoe sterk de Krakeend in het Groote Wielengebied is toegenomen. Dat betreft zowel broedvogels als trekvogels. De vogels hebben het er zeer naar hun zin met de meer dan twaalf km oeverzones, veelal ruige slootkanten en kruidenrijke graslanden. De vogels worden het gehele jaar aangetroffen met duidelijke piekaantallen gedurende de voorjaarstrek (februari, maart) en najaarstrek (september, oktober). Het grootste aantal Krakeenden (287) is geteld op 18 februari 2017. In februari en maart zijn de vogels meestal te vinden op de dan onder water staande zomerpolders en poelen in de Rypstjerksterpolder; in september en oktober op het open water langs de oeverzones van vooral het Sierswiel en de Houtwielen.

Broedvogel

 

In de onderzoeksperiode is de Krakeend als broedvogel sterk toegenomen. Rond 1980 werd het aantal broedparen geschat op tien. De soort broedde zowel in de Ryptsjerksterpolder als in de Binnemiede / Weeshuispolder. Latere integrale inventarisaties gaven steeds grotere aantallen te zien. De huidige broedpopulatie kan geschat worden op rond de 40 broedparen.

 

2000 2005 2010 2017
22 28 32 37

Broedterritoria 2010

 

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Krakeend (BMP)

 

foto Jappie Seinstra