Koolmees

jaarvogel

603 waarnemingen, 4512 vogels

 

Koolmezen zijn het gehele jaar in het Groote Wielengebied te vinden, vooral langs de randen van het gebied met wat bebouwing en bosschages en in beide eendenkooien. Het zijn insecteneters die met name in de winter ook zaden en door mensen aangeboden vette hap tot zich nemen. Ze broeden overal waar wat ouder geboomte met holtes te vinden is. Buiten de broedtijd worden enkelingen ook wel aangetroffen in boomloze rietlanden op zoek naar voedsel.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Goed waar te nemen standvogels die buiten de broedtijd meestal in groepjes optrekken, later in de broedtijd steeds kleinere aantallen zien in de tellingen dan daarbuiten. Dat is ook bij de Koolmees in het Groote Wielengebied het geval. Al in augustus worden veel grotere aantallen geteld, wanneer groepjes Koolmezen met hun nieuwe aanwas rondzwerven. Door sterfte zullen de aantallen van de eigen standvogels verminderen, maar er kan aanvulling plaatsvinden wanneer noordelijke vogels bij voedselschaarste zuidwaarts trekken. Erg opvallend is de sterke afname van de aantallen getelde Koolmezen na de eeuwwisseling. Waar voor de tijd nog met enige regelmaat tientallen vogels werden geteld, kwamen daarna de aantallen vaak niet meer boven de 10.

Broedvogel

 

De Koolmees broedt in het geboomte bij woonerven en in beide eendenkooien. Blijkens de broedvogelaantallen in de jaren waarin het Groote Wielengebied in zijn geheel op broedvogels is geïnventariseerd, is de Koolmees als broedvogel toegenomen. Dat kan te maken hebben met het ouder wordende bomenbestand in beide eendenkooien, waar de toename heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant lijkt het deze toename op het eerste gezicht niet te rijmen met de sterke afname buiten de broedtijd. Mogelijk staat dat in verband met een steeds groter worden aantrekkingskracht van de woonomgeving buiten de broedtijd voor Koolmezen vanwege het groter wordende voedselaanbod daar.

 

2000 2005 2010
7 13 15

broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra