Koekoek

zomervogel

162 waarnemingen, 248 vogels

 

Er zijn van die vogelsoorten, die je elk jaar maar drie, vier maanden ziet of hoort, en dan is het weer vrij snel gebeurd. De Koekoek is zo’n soort, die na uit Afrika hier te zijn gearriveerd, op zoek gaat naar een partner en eieren legt. De eieren worden gelegd in de nest van veel kleinere zangvogels, die het alleen overblijvende koekoeksjong grootbrengen. Wanneer alle eieren gelegd zijn trekken de volwassen Koekoeken al vrij snel weer naar het Zuiden; de jonge vogels trekken pas later weg.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

De grootste aantallen waarnemingen komen uit de jaren waarin broedvogelinventarisaties hebben plaatsgevonden (1980, 2000, 2005, 2010). Dat is niet verwonderlijk, omdat dan de meeste aandacht naar de soort uit gaat. De aantallen waarnemingen door de jaren heen vertonen weliswaar grote verschillen, maar op de lange termijn geen duidelijk trend. 

Broedvogel

Koekoeken worden vooral geïnventariseerd op de koe-koek roep van de mannetjes, vanaf een zangpost of in de vlucht. Ook wordt in de broedtijd de hinnik-roep van de vrouwtjes gebruikt als ondersteunende waarnemingen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de meeste Koekoeken gespecialiseerd op waardvogels in moerasland zoals Kleine karekiet en Rietzanger die daar in zeer grote getale broeden. Maar ook Graspiepers worden waarschijnlijk benut als waardvogel. Een aantal malen is geconstateerd  dat Koekoek-vrouwtjes de graslanden van de Binnemiede inspecteerden op zoek naar nestjes.
Vier keer is het gebied in zijn geheel voor de soort geïnventariseerd. Het aantal broedparen lijkt de afgelopen vijftien jaar te zijn toegenomen. Van de periode daarvoor is niet veel bekend, alleen dat in 1980 drie territoria zijn vastgesteld.  Bij de inventarisaties in 2017 is gecorrigeerd voor mogelijke dubbeltellingen.

 

2000 2005 2010 2017
3 5 7 7

Broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra