Kievit

jaarvogel

1598 waarnemingen, 628.827 vogels

 

Behalve in vorstperioden zijn Kieviten rond de Groote Wielen eigenlijk altijd wel aanwezig. De vogels broeden sinds jaar en dag in het Groote Wielengebied. Buiten de broedtijd kunnen grote groepen Kieviten op de graslanden verblijven. De vogels zoeken voedsel en rust en pleisteren op plas-drasse delen van het gebied. Kieviten zijn oog- en oorjagers en eten veel dierlijk spul vanaf of vlak onder het bodemoppervlak zoals, insecten, slakjes en regenwormen. De vogels slapen ’s winters ook wel op de steltloperslaapplaatsen, maar niet zo stelselmatig als bijvoorbeeld Grutto’s en Kemphanen.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Met meer dan een half miljoen waargenomen vogels is de Kievit een van de talrijkste soorten die jaarrond in het Groote Wielengebied kunnen verblijven.  De gemiddelde jaarmaxima worden geheel bepaald door pleisterende vogels buiten de  broedtijd. Al in mei stijgen de aantallen getelde vogels, overwegend door de aanwezigheid van vogels met mislukte broedsels. Na de broedtijd stijgen de aantallen in het najaar snel, wanneer ook noordelijke Kieviten hier komen doortrekken en overwinteren. Met name november is een topmaand. De vogels blijven in Europa hangen rond de vorstgrens. Pas bij wat strengere vorst en sneeuw trekken de vogels weg naar zuidelijkere oorden. Kieviten maken te hooi en te gras gebruik van de slaapplaatsen in de zomerpolders van de Ryptsjerksterpolder, met name in de periode vlak voor de invallende winter. Dan worden bij slaapplaatstellingen ’s avonds grote groepen Kieviten geteld die invallen op de slaapplaatsen. Maar heel vaak is ook geconstateerd dat grote groepen Kieviten ’s ochtends vroeg na zonsopgang invliegen vanuit de omgeving en dan gedurende kortere of langere tijd gezamenlijke ochtendvluchten uitvoeren boven de plas-drasse zomerpolders. De grootste aantallen Kieviten zijn geteld in de maanden november en december niet op de slaapplaats, maar op de graslanden: op 28 november 1982 (12500), 25 december 2006 (10600) en 24 december 2014 (10200 vogels). De grotere piek in de gemiddelde jaarmaxima rond 1982 wordt veroorzaakt omdat drie achtereenvolgende jaren zeer grote aantallen Kieviten zijn geteld. Het ziet ernaar uit dat de aantallen pleisterende Kieviten in 45 jaar tijd wel  behoorlijke schommelingen hebben laten zien, maar geen achteruitgang. 

Broedvogel

 

De Kievit is van oudsher een talrijke broedvogel op de graslanden rond de Groote Wielen. Evenals elders in Nederland is de Kievit als broedvogel vrij sterk achteruitgegaan. De achteruitgang heeft vooral plaatsgevonden in de Ryptsjerksterpolder, waar geen specifiek weidevogelbeheer wordt uitgevoerd. De kievitenpopulatie in het weidevogelreservaat de Binnemiede / Weeshuispolder is de laatste tientallen jaren met golfbewegingen tamelijk stabiel. In deze polder zijn verscheidene beheersmaatregelen genomen, waarbij plaatselijk vernatting en maaibeheer afgestemd op de aanwezigheid van oudervogels met jongen een belangrijke rol spelen.  Het Grote Wielengebied is vier keer integraal op de soort geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat de achteruitgang van de Kievit de laatste tien jaar tot staan is gebracht.

 

2000 2005 2010 2017
91 84 53 60

Broedterritoria 2010

 

 

 

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Kievit (BMP)

 

foto Jappie Seinstra