Huiszwaluw

zomervogel

105 waarnemingen, 1181 vogels


Huiszwaluwen zijn vooral na de broedtijd aanwezig. De soort broedt hier en daar in Gytsjerk en omliggende dorpen, maar niet in grote kolonies. In het Groote Wielengebied broedt de soort niet. In de nazomer jagen de vogels soms met honderden boven de landerijen en wateren, regelmatig met grotere aantallen boerenzwaluwen, en soms ook oeverzwaluwen en gierzwaluwen.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Veruit de grootste aantallen Huiszwaluwen worden geteld na de broedtijd vanaf juli tot in september vóór de wegtrek naar Afrika. De vogels worden vrijwel altijd jagend aangetroffen met andere zwaluwen en gierzwaluwen. De grootste aantallen zijn in die maanden geteld: 100 vogels op 1 september 1982; 75 op 24 augustus 1985. Vanaf de jaren zeventig / tachtig van de vorige eeuw zijn de aantallen met een kleine opleving in de jaren negentig gestadig gedaald.

foto Ruurd Jelle van der Leij