Huismus

jaarvogel

179 waarnemingen, 4213 vogels

 

Huismussen zijn onregelmatig voorkomende standvogels, die vooral buiten de broedtijd langs de randen van het Groote Wielengebied werden gezien. Vaak ging het om kleinere of grotere groepen vogels de buurt van behuizing en geboomte. De vogels eten allerhande plantaardig spul, maar vooral in de broedtijd ook insecten. Bekend is insectenjacht, waarbij de vogels vlak als een helikoptertje vlak boven de vegetatie hangen.  Tegenwoordig is de aanwezigheid van groepen Huismussen rond de Groote Wielen een zeldzaamheid.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De Huismus is het gehele jaar door waargenomen, maar de grootste aantallen zijn geteld in de maanden voor en na de broedtijd.  Bij het bekijken van de gemiddelde jaarmaxima van de Huismus in het Groote Wielengebied valt direct op hoe groot de afname is geweest in de afgelopen 45 jaar. De cijfers worden vrijwel geheel bepaald door de waarnemingen van groepen buiten de broedtijd. Het grootste aantal getelde Huismussen is 160 op 30 juni 1979. Alle overige tellingen van meer dan 100 vogels zijn van vóór 1985. De afname is waarschijnlijk groter dan in de meer bewoonde gebieden in Fryslân, want het Groote Wielengebied met zijn grote openheid is voor de Huismus geen optimaal leefgebied. Bij afname van populaties worden minder goede leefgebieden eerder gemeden dan optimale leefgebieden, zoals landelijke dorpen. Maar toch….

Broedvogel

 

De Huismus is een onregelmatige broedvogel bij de bebouwing langs de Oostelijke rand van het Groote Wielengebied. De vogels broeden onder de dakpannen van de huizen. Vanwege het min of meer kolonie-achtig broeden van de soort, is het vaak alles of niets. Bij de drie inventarisaties bleek dat duidelijk. In 2010 broedden plots 6 paren vlak bij elkaar  bij huisjes langs de Westerdijk, terwijl er in 2000 geen en 2005  één broedpaar was vastgesteld. De ‘spectaculaire toename’ die zou blijken uit het broedvogelstaatje hieronder is hoopvol maar onjuist.

 

2000 2005 2010
0 1 7

broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij