Havik

jaarvogel

121 waarnemingen, 132 vogels

 

 

Haviken hebben niet altijd gebroed in het Groote Wielengebied. Pas in de jaren negentig werden meer Haviken gezien en is de soort er na de eeuwwisseling gaan broeden. De Havikenstand in Nederland was in de jaren zestig en zeventig sterk afgenomen door het gebruik van DDT en andere giftige gewasbeschermingsmiddelen. Daarna heeft de stand zich hersteld en heeft de Havik zich ook in half open gebied gevestigd, buiten de traditionele broedgebieden in de grote bosgebieden. De Havik is een honkvaste standvogel die rond de Groote Wielen zijn kost blijkbaar uitstekend kan vinden. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Vóór de jaren negentig van de vorige eeuw was de waarneming van een Havik een tamelijk grote zeldzaamheid. Pas in de jaren negentig vertoonde de Havik zich vaker in het Groote Wielengebied. Het waren vooral zwervende en mogelijk trekkende noordelijke vogels. Van broeden waren toen nog geen aanwijzingen. Meestal werd maar één vogel gezien, soms twee. De Havik kan het gehele jaar worden gezien, maar is in de zomermaanden het schaarst.   

Broedvogel

 

In het nabij gelegen Ottema-Wiersma reservaat zat al een broedpaar vanaf halverwege de jaren negentig. In het Groote Wielengebied heeft de Havik zich pas na de eeuwwisseling als broedvogel gevestigd. Voor zover bekend is er sindsdien jaarlijks één broedpaar. Blijkbaar heeft het paar het rijk alleen en is er geen plaats voor meer paren. 

 

2000 2005 2010 2017
0 1 1 1

Broedterritoria in 2010 (uit veiligheidsoverweging broedplek vervaagd)

foto Ruurd Jelle van der Leij