Grote zilverreiger

jaargast

529 waarnemingen, 5473 vogels


In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het zien van een Grote zilverreiger een grote zeldzaamheid. Wie had ooit kunnen denken dat de vogels tegenwoordig het gehele jaar door een vertrouwde verschijning rond de Groote Wielen zijn. De vogels zijn te vinden langs sloten en oevers in gras- en moerasland. Bij wat strengere vorst en sneeuw trekken de vogel naar zuidelijker oorden. Net als Blauwe reigers eten Grote zilverreigers veel
vis, maar ook amfibieën, mollen, jonge vogels en grote insecten.  

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Pas vanaf de eeuwwisseling is de Grote zilverreiger aanwezig als vaste gast in het Groote Wielengebied. De vogels zijn overdag te vinden bij sloten, in oeverzones en op plas-drasse graslanden. De vogels kunnen het gehele jaar worden aangetroffen, maar zijn in de maanden mei t/m juli bijzonder schaars. In die maanden worden vaak maar één of twee vogels geteld. In de overige maanden kunnen overdag tot wel tot meer dan tien vogels aanwezig zijn. Tot 2014 sliepen de Grote zilverreigers op de slaapplaatsen in het nabijgelegen Ottema-Wiersma reservaat. Vanaf 2015 steeg het aantal vogels in de tellingen spectaculair, omdat de vogels toen ook de Ryptsjerksterpolder als slaapplaats gingen benutten. De vogels slapen er in rietland, maar soms ook op ondergelopen graslanden in de zomerpolders. Het grootste aantal getelde Grote zilverreigers op de slaapplaats is 292 op 15 februari 2020. Bij stevig winterse omstandigheden trekken de vogels (tijdelijk) weg.

foto Jappie Seinstra