Grote zaagbek

wintergast

288 waarnemingen  3118 vogels


Grote zaagbekken zijn van oudsher typische wintergasten in het Groote Wielengebied.  Vooral als het goed ging vriezen werd de Grote zaagbek veel gezien. De vogels waren meestal te vinden op het open water van de Wielen en brede vaarten zoals de Wielhals, Ryptsjerksterfeart en de Murk, waar ze in groepjes joegen op vis. Vooral in het voorjaar werden ze ook af en toe gezien op de ondergelopen zomerpolders. Deze eeuw wordt het Groote Wielengebied door de soort nog maar weinig bezocht. 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Het voorkomen van de Grote zaagbek bij de Groote Wielen laat een voortdurende afname zien. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden er in koudere perioden vele tientallen vogels gezien, vissend op de Wielen. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat de grootste aantallen gezien zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw: 23 maart 1973 100 vogels en 27 maart 1979 95 vogels. Tegenwoordig is het zien van Grote zaagbekken bij de Groote Wielen een zeldzaamheid. Ook elders in Nederland is de soort sterk afgenomen. Mogelijk hebben de zachtere winters, waardoor de Grote zaagbekken niet zover naar het zuiden hoeven te trekken, en vermindering van de visstand hier invloed op.
Grote zaagbekken verblijven maar kort bij de Groote Wielen. Het overgrote deel van de waarnemingen is gedaan in de maanden december tot en met maart.

foto Jappie Seinstra