Grote lijster

zomervogel, doortrekker

74 waarnemingen, 168 vogels

 

Grote lijsters worden tegenwoordig nog maar sporadisch gezien rond de Groote Wielen. Meestal gaat het maar om enkele vogels, voedsel zoekend in grasland vlak bij boomsingels en bosranden. In de broedtijd is hun klaaglijke zang ’s ochtends vroeg te horen in statig geboomte. Bij het verdedigen van hun jongen vallen ze meer op wanneer ze met veel geratel vijanden als eksters en kraaien verjagen. Net als andere lijsters eten ze allerhande beestjes als slakken, regenwormen en insecten op en in de bodem.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

Grote lijsters zijn gedeeltelijk stand- en trekvogels. Ze kunnen in principe het gehele jaar worden waargenomen. De meeste waarnemingen zijn gedaan rond de broedtijd, wanneer de vogels al vanaf februari zingen en gedurende de najaarstrek. Het grootste aantal Grote lijsters is geteld op 16 oktober 1988 toen een groep van 22 doortrekkers werd waargenomen in de Ryptsjerksterpolder. Opvallend is het jaar 1980 toen de soort 20 keer is geteld. Vanaf halverwege de jaren negentig is de Grote lijster nog maar enkele keren gezien.

Broedvogel

 

Evenals bij de Grote bonte specht zijn er maar enkele potentiële plekken met voldoende ontwikkeld geboomte waar de Grote lijster zou kunnen broeden. Dat zijn de Buisman-eendenkooi + omgeving, de Kobbekooi en de bosschages oostelijk langs de Westerdijk. Drie keer is het Grote Wielengebied in zijn geheel voor de soort geïnventariseerd. In 2000 is geen broedterritorium vastgesteld; in 2005 één langs de Westerdijk en in 2010 één nabij de Buismankooi. Naar alle waarschijnlijkheid is de soort rond de jaren tachtig  van de vorige eeuw als broedvogel talrijker geweest. In 1980 zijn delen van het Groote Wielengebied geïnventariseerd. Dat verklaart mogelijk het grote aantal waarnemingen in dat jaar. Vastgesteld is in elk geval dat er minstens twee broedparen aanwezig waren in en bij de Buismankooi. In Gytsjerk broedden in datzelfde jaar zeker drie paren langs de Singel, dichtbij het Groote Wielengebied.

 

2000 2005 2010
0 1  1

Broedterritoria in 2010

foto Ruurd Jelle van der Leij