Grote Canadese gans

jaarvogel

176 waarnemingen, 1281 vogels

 

De opmars van de Canadese gans in Nederland is vrij lang aan het Groote Wielengebied voorbij gegaan. In Nederland is deze van oorsprong Noord-Amerikaanse soort gaan broeden in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het betrof ontsnapte vogels uit parken en watervogelcollecties. De vogels laten hun aanwezigheid op een luidruchtige, honkende manier blijken. Sinds een aantal jaren wordt de vogel nu ‘Grote Canadese gans’ genoemd om hem te onderscheiden van een kleinere soortgenoot. Rond de Groote Wielen zijn de vogels met enige regelmaat in kleine groepjes aan te treffen op graslanden en op het open water van de Wielen.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Pas de laatste tien jaar is de Grote Canadese gans duidelijk in aantal toegenomen. De groei gaat nog steeds door. Voor die tijd werden af en toe slechts groepjes gezien van minder dan tien vogels. In de jaren zeventig tot de eeuwwisseling werd de soort slecht sporadisch aangetroffen. Tegenwoordig kunnen de vogels in principe het gehele jaar aanwezig zijn, maar het aantal zomerwaarnemingen is gering. De grootste aantallen zijn aanwezig in het voorjaar en rond de wintermaanden. De grootste aantallen Grote Canadese ganzen zijn geteld in het najaar en in de winter: 41 vogels op 17 oktober 2015, 51 vogels 2 februari 2019. De vogels slapen in de wintermaanden ook met andere ganzen in de onder water staande zomerpolders in de Ryptsjerksterpolder.

Broedvogel

Voor zover bekend is in 2010 in het Groote Wielengebied voor het eerst een broedterritorium vastgesteld: in  de polder Wielsicht. In de jaren daarna ook nog op andere plekken broedterritoria vastgesteld, in 2017 in de Binnemiede (Kondyken), de Gelte Herne en de Ryptsjerkster-zomerpolder (de Warren). Of ook daadwerkelijk gebroed is, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. In elk geval zijn tot nu toe geen ouderparen met jongen gezien. 

 

2000 2005 2010 2017
0 0 1 4

Broedterritoria in 2010

 

 

 

foto Marc Gottenbos