Grauwe gans

jaarvogel

564 waarnemingen, 46.321 vogels

 

Grauwe ganzen zijn tegenwoordig het gehele jaar aanwezig rond en op de Groote Wielen. Dat is wel eens anders geweest. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zag je af en toe een groepje overvliegen of voedsel zoekend in het land, maar daar bleef het dan ook bij. Gestimuleerd door de grote populatie in de Oostvaardersplassen heeft de Grauwe gans overal in Nederland een opmars laten zien, als broedvogel en als zwerfvogel en wintergast.  De vogels laten hun aanwezigheid op een luidruchtige manier blijken. Na de broedtijd struinen groepen ganzen de graslanden en moerassen af. Ze  hebben een gevarieerd menu van behalve grassen ook bijvoorbeeld resten van akkergewassen en scheuten van waterplanten. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Pas na de eeuwwisseling is de Grauwe gans sterk in aantal toegenomen. Ging het daarvoor het vaak maar om sporadische waarnemingen van kleine groepjes van hooguit tientallen vogels, tegenwoordig kunnen vele honderden ganzen in het Groote Wielengebied aanwezig zijn. De vogels zijn in principe het gehele jaar aanwezig, maar in de zomermaanden gaat het vaak slechts om geringe aantallen. De grootste aantallen zijn aanwezig in en rond de wintermaanden. Het grootste aantal Grauwe ganzen (1250) werd geteld op 14 oktober 2019. Een deel van de vogels slaapt met Brandganzen en Kolganzen in de Ryptsjerksterpolder. In de vroege ochtend vliegt een deel van de Grauwe ganzen naar de gras- en maislanden rond de Groote Wielen om te foerageren. Een ander deel blijft vooralsnog achter in de Ryptsjerksterpolder op en langs de onder water staande zomerpolders. Regelmatig worden overdag pendelende groepen gezien die vanaf de omliggende graslanden in de Ryptsjerksterpolder neerstrijken of er uit weg vliegen.   

Broedvogel

Het vaststellen van het juiste aantal broedparen van de Grauwe gans is een lastige klus. De nesten liggen vaak op moeilijk bereikbare plaatsen in het moeras. Vaak wordt er door de vogels in groepen gealarmeerd, soms in paren. Vormen twee alarmerende vogels midden in de broedtijd wel een paar? Je zou toch verwachten dat één van beide vogels toch op het nest zou moeten zitten. Allemaal vragen te over. Door de tellers is uitgegaan van alarmerende paren. Gezien het voorgaande is het werkelijk aantal broedparen waarschijnlijk te laag ingeschat. De eerste broedparen zullen zich inderdaad begin van deze eeuw hebben gevestigd, wat rijkelijk laat is vergeleken met andere broedgebieden in Fryslân. In de Deelen bijvoorbeeld broeden al Grauwe ganzen vanaf begin jaren tachtig. De vastgestelde populatie van 30-35 broedparen is waarschijnlijk te klein.
De kaart met broedparen in 2010 laat zien dat de Grauwe gans alleen broedde in de moerassen van de Ryptsjerksterpolder. De laatste jaren broedt de soort ook met enkele paren in de Kondyken in de Binnemiede. In 2019 is één nest aangetroffen in ruig grasland.

 

2000 2005 2010 2017
0 9 34 >30

Broedterritoria in 2010

 

 

 

 

 

foto Gerrit de Graaff