Gierzwaluw

zomergast

192 waarnemingen, 3732 vogels

Het Groote Wielengebied wordt door de Gierzwaluw in het voorjaar en zomer volop benut. In de vroege ochtend verschijnen de eerste vogels, jagend op insecten. De vogels jagen veelal boven de landerijen en wateren, vooral in de (na)zomer regelmatig samen met boerenzwaluwen , huiszwaluwen en vaak ook oeverzwaluwen. De vogels broeden in Leeuwarden en omliggende dorpen.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Gierzwaluwen worden bij de Groote Wielen gezien van eind april tot de vogels in de loop van augustus weggetrokken zijn naar Afrika. De vroegste waarneming is van 23 april 1995 toen 20 vogels werden gezien. De laatste waarneming op 18 september 1981 betrof één vogel. De gemiddelde jaarmaxima laten grote schommelingen zien, afhankelijk van de rijkdom aan insecten. In werkelijkheid zijn de schommelingen nog veel groter, omdat het driejarig lopend gemiddelde de uitschieters afzwakt. Het grootste aantal getelde jagende Gierzwaluwen is 300, geteld op 25 juni 1996. De vier overige waarnemingen van meer dan 100 Gierzwaluwen komen alle uit de maand juni, wanneer de jongen uitgevlogen zijn. Na de eeuwwisseling zijn dergelijke grote aantallen niet meer gezien. 

foto anonymus