Fitis

zomervogel

253 waarnemingen, 1728 vogels

 

De fitis is een algemene broedvogel in het Groote Wielengebied. Eind maart/begin april keren de vogels terug uit de winterkwartieren in Afrika. Al snel treffen ze voorbereidingen om te gaan broeden. Fitissen zijn insecteneters en broeden op veel plekken waar maar een beetje geboomte of struweel te vinden is. De vogels nestelen op de grond. Na de broedtijd zijn de vogels veel stiller en worden ze veel minder vaak waargenomen. Vanwege de uiterlijke gelijkenis met de tjiftjaf kunnen sommige vogels slechts als ‘fitjaf’ worden genoteerd. Rond september worden de laatste doortrekkers gezien.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen 

Voorkomen gedurende het jaar  – verdeling over de maanden

De eerste Fitissen arriveren al eind maart. Het aantal waarnemingen van die eerstelingen is echter zo gering dat ze wegvallen in de statistieken. De vogels vallen al gelijk op door hun zangactiviteiten. Door de jaren heen is er geen duidelijke trend zichtbaar. De pieken rond 1980 en in 2000, 2005 en 2010 worden veroorzaakt door broedvogelinventarisaties, waarbij de vogels vaker werden waargenomen dan in jaren waarin de soort niet is geïnventariseerd. De grootste aantallen Fitissen (rond de 30 vogels) zijn geteld bij enkele ‘post-transect’ tellingen (PTT) in april in 1990, 1994 en 1995 en bij een broedvogelinventarisatie van moerasgebieden in 2017. Na de broedtijd worden daalt het aantal waarnemingen vanaf juli snel. In de september worden de laatste vogels waargenomen, waarbij verwisseling met de Tjiftjaf niet geheel is uitgesloten.

Broedvogel

 

De Fitis is een pionier van beginnend bos. Overal waar wat boompjes of struweel aanwezig is kan de Fitis broeden. Erfbeplantingen aan de randen van het Groote Wielengebied, bosjes, beide eendenkooien en moerasland met struweel, overal broedt de Fitis.
Drie keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Aan de hand van de aantallen lijkt het er op dat de de Fitis als broedvogel is toegenomen. Het aantal onderzochte jaren is echter te gering om daar zeker van te zijn. 

 

2000 2005 2010
48 76 76

Broedterritoria in 2010

foto Lubbert Boersma