Fazant

jaarvogel

460 waarnemingen, 1052 vogels

 

 

De Fazant is een schaarse broedvogel en standvogel. Midden in het open land komen fazanten niet graag. Veruit de meeste waarnemingen zijn gedaan in of in de buurt van riet- en moerasland. De vogels kunnen het gehele jaar door worden aangetroffen. In de broedtijd door het kok-geluid met het vleugelgeklapper van de hanen, buiten de broedtijd zijn het enkelingen of families die voedsel zoeken. Fazanten zijn niet kieskeurig en eten zowel klein plantaardig en dierlijk spul.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Ontwikkeling in aantallen waarnemingen

 

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De jaarlijkse aantallen waarnemingen ontlopen elkaar niet veel vanaf de jaren zeventig tot heden. In de jaren dat er op broedvogels is geïnventariseerd zie je een piek in het aantal waarnemingen. De piek in de jaren rond 1980 wordt deels veroorzaakt omdat er toen meer veldbezoeken zijn gebracht dan gebruikelijk. Maar ook de aantallen vogels uit die tijd zijn veel groter dan later het geval was. Aantallen van meer dan tien vogels komen uit die tijd. Daarna werden meestal slechts vijf of minder vogels geteld. Ook het voorkomen gedurende het jaar is tamelijk constant. De soort wordt in alle jaargetijden vrijwel even vaak gezien.

Broedvogel

 

Het aantal broedparen van de Fazant schommelt wat met ruim tien per jaar. Van een duidelijke trend is niet veel te bespeuren. De territoria worden vastgesteld op basis van roepende hanen met vleugelgeklapper. Het overgrote deel van de paren broedt in de riet-/moeraslanden van de Rypstjerksterpolder. Maar ook wordt wel eens gebroed in een van de twee eendenkooien die het gebied rijk is.

 

2000 2005 2010
11 9 13

Broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra