Ekster

jaarvogel

431 waarnemingen, 2698 vogels

 

 

Eksters zijn het gehele jaar overwegend te vinden langs de randen van het Groote Wielengebied of bij de beide eendenkooien. De Ekster is een schaarse broedvogel en standvogel. De vogels zijn zelden in het open land aanwezig en dan vaak nog alleen in de buurt van bomen. Eksters zijn veelzijdige eters, van regenwormen en kevers tot eieren en jonge vogels.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De cijfers laten een sterke achteruitgang zien van de Ekster rond de Groote Wielen. Ook al kwamen de vogels niet ver in het open grasland, toch waren eind jaren zeventig van de vorige eeuw aantallen van tien tot twintig vogels niet ongewoon. Tegenwoordig blijft het bij één of twee Eksters die gezien worden bij een telling. Het voorkomen door het jaar heen varieert niet zo sterk. Maar in de broedperiode zijn toch duidelijk minder vogels te zien. Waarschijnlijk blijven de Eksters dan dichter bij de nesten aan de rand van Gytsjerk en langs de provinciale weg en komen ze minder in het open natuurgebied. Mogelijk ook heeft de vestiging van een Haviken-paar in de Ryptsjerksterpolder in de jaren negentig de stand verder doen kelderen. 

Broedvogel

 

In 1980 werd op basis van tamelijk vluchtig onderzoek minimaal zeven broedparen vastgesteld, vijf daarvan in de bomen op de erven langs de provinciale weg. In 2000 waren dat nog vier paren. In dat jaar broedde er nog geen Havik in de Ryptsjerksterpolder. Na 2000 was dat wel het geval in 2005 en 2010 was de broedpopulatie gekrompen tot één paar. 

 

2000 2005 2010
4 1 1

Broedterritoria in 2010

foto Bert Visser