Brandgans

wintergast

767 waarnemingen  1.733.060 vogels


Brandganzen zijn echte wintergasten in het Groote Wielengebied. Ze verschijnen al vroeg in het najaar in Fryslân en blijven tot in het voorjaar. In de Ryptsjerksterpolder bevinden zich slaapplaatsen, waar de ganzen ’s nachts verblijven, tezamen met andere ganzen. Vooral de ’s winters onder water staande  zomerpolders fungeren als slaapplaats, maar daarbuiten wordt ook wel in diverse poelen de nacht doorgebracht.  

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

Vele duizenden Brandganzen verblijven ’s winters in het Groote Wielengebied. De eerste wat grotere groepen arriveren in de loop van oktober uit de noordelijke broedgebieden. De vogels vliegen elke avond bij invallende schemering naar de Ryptsjerksterpolder, waar ze met andere ganzen slapen in de onder water staande zomerpolders en bij poelen. ’s Ochtends vroeg vertrekken de ganzen rond en na zonsopgang naar de omliggende agrarische graslanden om te foerageren. In maart vertrekken de vogels weer, naar de broedgebieden in Noord-Rusland, Groenland en noordelijk Scandinavië.
De populatie is in de loop van de tijd sterk gegroeid van zo’n 2.000 vogels begin jaren zeventig van de vorige eeuw naar 12.000 – 18.000 vogels na de eeuwwisseling. Dat is 2-3% van de West-Europese trekpopulatie. De groei is er nog niet uit. Hoewel op verschillende plaatsen in Fryslân Brandganzen (nazaten van ontsnapte of aangeschoten vogels) zijn gaan broeden, zo ook in het nabijgelegen Ottema-Wiersma reservaat, is dat in het Groote Wielengebied niet of nauwelijks gebeurd. Het aantal zomerwaarnemingen is gering en niet terug te vinden in de statistieken.

foto Jappie Seinstra