Blauwe reiger

jaargast

1062 waarnemingen, 3981 vogels


De Blauwe reiger is het gehele jaar door een vertrouwde verschijning rond de Groote Wielen. Ze zijn zowel langs sloten en oevers als op op het (gras)land te vinden. In een wat langere periode met vorst blijven de vogels vaak hangen rond open gehouden wakken. Een deel van de populatie overleeft een strenge vorstperiode niet. De vogels
eten vooral vis, maar ook amfibieën, mollen, jonge vogels en grote insecten. Het aantal Blauwe reigers in het Wielengebied wordt sterk beïnvloed door de nabij gelegen broedkolonie in het Bos van Ypey (Vijversburg). 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

De aanwezigheid van de Blauwe Reiger is tamelijk stabiel gebleven in de afgelopen tientallen jaren. Gangbaar zijn er naar schatting zo’n 5-10 Blauwe reigers verspreid over het gebied aanwezig. Maar er zijn situaties waarin de aantallen beduidend groter zijn. Eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw stonden in februari en maart vaak rond de 20 vogels in het gelid langs een sloot en bosje vlakbij de broedkolonie in Vijversburg. In goede muizenjaren, kunnen veel Blauwe reigers op de percelen van de Binnemiede aanwezig zijn en bij afstromend water in de Ryptsjerksterpolder verzamelen de reigers zich soms bij sloten, waar vis bijeengedreven wordt.
In de nazomer en het najaar is het aantal vogels groter dan in het voorjaar. Mogelijk speelt de aanwas van jonge vogels van de nabijgelegen broedkolonie en sterfte in de wintermaanden hierbij een rol.      

Broedvogel

In 2019 en 2020 is voor het eerst geconstateerd dat de Blauwe reiger in het Groote Wielengebied heeft gebroed ten noorden van de Rijksweg E-10, tegenover het Bos van Ypeij .

foto Lubbert Boersma