Bergeend

jaarvogel

722 waarnemingen, 8963 vogels

 

Met uitzondering van de wintermaanden zijn Bergeenden ‘van oudsher’ in het Groote Wielengebied aanwezig. De soort is broedvogel, maar ook trekkende en zwervende vogels bezoeken het gebied. De vogels zijn zowel op het open water als op land aan te treffen.
De Bergeend leeft vooral in de buurt van open water. Voor hun voedsel zijn Bergeenden afhankelijk van voedselrijke slikkige plekken. Ze eten gevarieerd van kleine schelpdieren, slakjes, garnalen en andere kreeftachtigen, wormen, insecten en larven tot zaden en ander plantaardig materiaal. Na de broedtijd trekken bergeenden naar het open water van de Waddenzee om veilig te kunnen ruien. In het voorjaar gaan ze weer naar hun broedgebieden. Tijdens koude winters trekken Bergeenden weg naar Engeland en Frankrijk.

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling  (gemiddelde jaarmaxima)

 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was de Bergeend al een vertrouwde verschijning. In de jaren negentig namen de aantallen toe om na de eeuwwisseling te stabiliseren op een wat lager niveau. De laatste jaren is een neerwaartse trend zichtbaar. De grootste aantallen worden gezien in het vroege voorjaar. In zachte winters verschijnen er al vanaf januari steeds meer Bergeenden rond de Groote Wielen, op het Sierdswiel en in de Ryptsjerksterpolder op de onder water staande zomerpolder-graslanden. De aantallen zijn het grootst in maart en april wanneer de vogels terecht kunnen op de langzaam droogvallende, slikkige graslanden. Tegenwoordig kunnen dan zo’n 30-60 vogels aanwezig zijn. Na de broedtijd is de Bergeend in de zomer en najaar nog maar in kleine aantallen aanwezig of vrijwel verdwenen.

Broedvogel

 

In de gehele onderzoeksperiode 1972-2017 heeft de Bergeend bij de Groote Wielen gebroed. Vier keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Er zijn geen konijnenholen, waarin de Bergeend in duinen bij voorkeur broedt. Maar de soort kan hier en daar terecht in eendenkorven en broedt ook wel op de grond in dichte ruigtevegetaties of in holtes. Het aantal broedparen is meestal rond de 10. De meeste broedparen zijn vaak te vinden in de Ryptsjerksterpolder en in de Buisman-eendenkooi. In verschillende zomers zijn in daar ook creches gezien van zo’n tien of meer kuikens gechaperonneerd door enkele oudervogels.

 

2000 2005 2010 2017
10 6 11 8

broedterritoria in 2010

weidevogels Binnemiede en Weeshuispolder – langlopende reeks broedparen Bergeend (BMP)

foto Jappie Seinstra