Baardmannetje

 

jaarvogel

 

185 waarnemingen, 1131 vogels

 

Baardmannetjes kunnen het gehele jaar gezien worden bij de Groote Wielen. De vogels broeden in overjarig riet dat de rietsnijders hebben laten staan. Maar ook buiten de broedtijd worden de vogels aangetroffen, waarbij ze zich te goed doen aan de rietzaden. Ook in strengere winters kan dat het geval zijn, want de rietzaden blijven ook bij zware sneeuwval altijd binnen bereik van de vogels. Baardmannetjes trekken en zwerven in groepjes. Meestal worden groepjes van 5 tot 10 vogels gezien. 

 

meer info

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Categorieën
Vogels

Aantalsontwikkeling (gemiddelde jaarmaxima)
 met 3-jarig lopend gemiddelde

Voorkomen gedurende het jaar  –  verdeling over de maanden

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden heel zelden Baardmannetjes gezien, bijvoorbeeld tijdens de NJN-excursies in het Groote Wielengebied. Pas eind jaren tachtig, begin jaren negentig nam het aantal waarnemingen van Baardmannetjes sterk toe. Dat hing samen met de aanleg en ontwikkeling van de Oostvaarders-plassen in de jaren zestig en zeventig. De broedpopulatie werd er zo groot, dat vandaar uit de rest van Nederland en West-Europa werd gekoloniseerd. In de jaren negentig werden de eerste broedende Baardmannetjes gelokaliseerd rond de Kolken en de Ryptsjerksterfeart.
Ook het aantal waarnemingen buiten de broedtijd nam sterk toe. Sinds de eeuwwisseling zijn in het najaar regelmatig vele tientallen Baardmannetjes aanwezig, aangetrokken door de dan nog niet geoogste rietlanden. Zeer opvallend is de sterke doortrek in oktober. Meer dan de helft van alle getelde aantallen komt uit die maand.

Broedvogel

 

Vanaf de jaren negentig broedt het Baardmannetje bij de Groote Wielen. De belangrijkste broedgebieden zijn de plekken met overjarig riet in de Kondyken, Gelte Herne en Koekoekspetten.

Vier keer is het Groote Wielengebied in zijn geheel geïnventariseerd. Het aantal broedparen kan van jaar op jaar nogal verschillen.

 

 

2000 2005 2010 2017
13 3 17 5

Broedterritoria in 2010

foto Jappie Seinstra